Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Richtlijnen voor auteurs


 

Bijdragen in Participatie en Herstel

Bijdragen kunnen korter en langer zijn. De bladformule maakt onderscheid tussen korte bijdragen (360-1000 woorden; toepassingsgericht, signalerend, informerend of bevragend, naar hun aard enthousiasmerend, prikkelend of uitdagend) en twee soorten langere bijdragen.

  • Tot 2500 woorden; over project-, praktijk- en ervaringsverhalen. Hierin is plaats voor een wat uitgebreidere beschrijving van een project of praktijken kunnen projecten, initiatieven, voorzieningen en ervaringen van cliënten en professionals voor het voetlicht worden gebracht.
  • Tot 3600 woorden; hoofdartikelen die meer opiniërend of reflectief zijn of die gaan over (wetenschappelijk) onderzoek. Kernwoorden zijn: wetenswaardig, belangrijk, richtinggevend.

Het tijdschrift heeft ook een aantal rubrieken rond specifieke thema’s zoals congresverslagen, boekbesprekingen en praktijksituaties. Korte bijdragen kunnen eventueel na overleg met de auteur in zo’n rubriek geplaatst worden. Auteurs kunnen kopij aanleveren en aangeven voor welke categorie zij kopij bedoelen, de redactie bepaalt echter de indeling.

Aanlevering van de kopij

We verzoeken u uw artikel via e-mail aan de redactiesecretaris Gerdie Kienhorst (textability@zonnet.nl) te sturen, onder vermelding van kopij Participatie en Herstel en daarbij de richtlijnen van de uitgeverij in acht te nemen zoals hieronder in het kort weergegeven. Gedetailleerde informatie over de behandeling en aanlevering van tabellen, grafieken, referenties, noten, citaten en algemene aanwijzingen bij het schrijven, vindt u hier De redactie gaat er vanuit dat de bijdrage en de essentie van de inhoud niet reeds elders is gepubliceerd of ter publicatie is aangeboden. Tevens neemt de redactie aan dat eventuele mede-auteurs akkoord gaan met publicatie.

Indeling van het artikel

Titel en tussenkopjes worden niet in hoofdletters getypt. Tussenkopjes vet zetten, gevolgd door een witregel. Bij een lange paragraaf wordt u aangeraden na te gaan of een extra ‘kopje’ mogelijk is. Eventuele tweede niveau tussenkop cursief zonder witregel. Houd de kopjes kort (zo’n 3-4 woorden per kopje). Begin het artikel met een kort intro (van max. 95 woorden) waarin u de essentie of het vertrekpunt van het artikel omschrijft. Voorstellen voor quotes, koppen of streamers zijn welkom. Referenties en literatuurbeschrijving volgen de APA-regels (zie bijvoorbeeld https://www.scribbr.nl/apa-stijl/bron-meerdere-auteurs-apa/. U kunt werken met een referentiesoftware zoals Endnote of Reference managerAan het eind van het artikel of verslag, na literatuur en/of noten, graag een korte auteursbeschrijving, bijvoorbeeld: (Auteursnaam) is psycholoog en werkzaam bij de GG & GD te Amsterdam of: (Auteursnamen) zijn respectievelijk socioloog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige en beiden werkzaam bij [organisatie] te [plaats].

 

Tabellen, grafieken en foto’s

Geef in de tekst aan waar tabellen, grafieken of schema’s geplaatst moeten worden en lever deze als apart bestand en origineel bestand (bijvoorbeeld grafieken gemaakt in Excel) aan. Figuren en grafieken gemaakt in Word moeten erg verkleind worden om op een goede resolutie gedrukt te kunnen worden. Lever ze dus zo groot mogelijk aan! Bij elk hoofdartikel wordt ten minste 1 foto geplaatst. U kunt zelf een goede foto of illustratie (mits rechtenvrij dan wel de rechten liggen bij u) meeleveren of een idee daarvoor doorgeven. Een goede foto heeft een resolutie van min. 300 dpi op het te gebruiken formaat (ong. 12x8cm) en is bij voorkeur liggend (landscape). Neem voor vragen over tabellen, grafieken of schema’s contact op met de redactiesecretaris via gerdiekienhorst@gmail.com

 

Beoordeling en plaatsing


Uw bijdrage wordt beoordeeld door in eerste instantie twee leden van de redactie, waarvan één als eerstverantwoordelijke en als contactpersoon namens de redactie optreedt. Bij kopij waarbij een redacteur (intensief) betrokken is, is deze redacteur niet een van de twee lezers.

 

De beoordeling geschiedt aan de hand van de volgende criteria: (1) relevantie thema (thema is herstel en/of participatie; relevant domein; voor de doelgroep; actualiteit, vernieuwing of overzicht); (2) bij onderzoek: wetenschappelijke verantwoording (onderzoeksvraag; valide en betrouwbare uitwerking; conclusie); (3) opbouw betoog (helder, logisch samenhangend en congruent (overeenstemming in schrijven, denken, voelen); (4) leesbaarheid voor doelgroep (taal en stijl, goede indeling, informatie in boxen of kaders met aandachtspunten voor de praktijk); (5) kwaliteit van hulpmiddelen (referenties, figuren en tabllen); (6) correcte vermelding van alle auteurs (naam, functie).

Uw contactpersoon koppelt de feedback terug met evt. gewenste aanpassingen (bewerking, inkorting, te beantwoorden vragen) als het koppel het in grote lijnen geschikt voor plaatsing vindt. Dan volgt ook een positief advies aan de redactie. Dit neemt de redactie doorgaans over. Bij twijfel, of het koppel is het oneens, wordt dit aan de auteurs gemeld en wordt het artikel in de redactie besproken. Daar valt de uiteindelijke beslissing. Auteurs kunnen bij een beslissing om niet te plaatsen tenzij verdere aanpassing volgt, besluiten het artikel in te trekken. Na inhoudelijk akkoord gaat de kopij in eindredactie. De redactiesecretaris handelt af en kan nog redactionele wijzigingen aanbrengen. De definitieve versie voor productie wordt aan de auteurs voorgelegd. Na publicatie ontvangt elke auteur een gratis exemplaar van het nummer waarin zijn of haar artikel is opgenomen. De redactiesecretaris vraagt hiertoe adressen op die alleen voor dit doel worden gebruikt en beheerd.