Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Colofon

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel, dat in 1992 voor het eerst werd uitgeven als tijdschrift Passage.  Het eerste nummer van Passage verscheen in april van dat jaar, toen nog exclusief voor de maatschappelijke opvang. Vanaf augustus 1993 wordt aan deze sectornaam toegevoegd ‘en voor psychosociale rehabilitatie’. In april 1994 werd de ondertitel nogmaals, maar bijna onmerkbaar gewijzigd: geen tijdschrift, maar Forum, een symbolische verwijzing naar de fusie tussen Passage en het Rotterdamse SOGG-periodiek Forum. Dat blijft zo tot de zomer van 1995, want nadien heet Passage kortweg Tijdschrift voor Rehabilitatie. Een nieuwe outfit opent dan de poort van een nieuw stadium. Het heeft thans met recht en rede de allures van een vaktijdschrift. In 2013 wordt de titel uitgebreid naar Rehabilitatie en Herstel en vanaf maart 2015 verder ontwikkeld naar de huidige titel 'Participatie en Herstel'.

Participatie en Herstel verschijnt 4 keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van kwetsbare mensen.

Het is geschreven voor professionals in zorg en welzijn. Zowel in de wijk (en op straat), als in instellingen, klinieken, (woon)centra, opvang en gemeenten.

Het tijdschrift gaat in op de actualiteit van interventies als ook op veel voorkomende problematiek  van verslaving tot eenzaamheid en stigma; en van zelfregie en herstel(ondersteunende zorg)  tot ervaringsdeskundigheid.

Kwetsbare mensen wil zeggen jongeren, volwassenen, ouderen en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of forensische problematiek.

Zie voor meer info: participatieenherstel.nl en ggzdigitaal.nl

‘Participatie en herstel’ is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies,  beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweedelijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. 

De website participatieenherstel.nl valt onder verantwoordelijkheid van de uitgever en staat inhoudelijk los van het tijdschrift. Participatieenherstel.nl verzamelt op eigen initiatief nieuwsberichten en levert de 6-wekelijkse E-nieuwsbrief.

Uitgever
Uitgeverij SWP
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Tel.: 020 - 330 72 00
www.swpbook.com
E-mail

Hoofdredactie: Diana Roeg, Jaap van Weeghel (a.i.)
Wendy Albers, Chantal Van Audenhove, Hans Kroon, Rosalie Metze, Margit van der Meulen, Bert-Jan Roosenschoon, Stynke Castelein & Alie Weerman
Redactiesecretaris: Gerdie Kienhorst

Correspondenten:

 • Frits Bovenberg
 • Anne Evers (Enik Recovery College)
 • Martine Ganzevles (Utrechtse Wmo-werkplaats en Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning) Max Huber (Wmo-werkplaats Amsterdam)
 • Yolanda Nijssen (senior onderzoeker Parnassia Groep Academie en bijzonder lector Herstelgericht werken bij ernstige psychische aandoeningen aan de Hogeschool van Amsterdam)
 • Peter Oud (voorzitter Stichting Weerklank)
 • Kenniscentrum Phrenos - Dienke Boertien, Sanne Baudoin, Christine Kuiper
 • Bea Tiemens (bijzonder hoogleraar Evidence Based Practice Mental Health Care, programmaleider onderzoek Indigo)
 • Erik Van der Eycken (ENEA, ervaringsdeskundige)
 • Tine Van Regenmortel (HIVA-K.U. Leuven, bijzonder hoogleraar Sociaal Werk, Tranzo Tilburg University) Sonja van Rooijen (Movisie)
 • Toon Walravens (beleidsadviseur Forensische kliniek De Woenselse Poort) Charlotte Wunderink (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool) Annemarie Zijlstra (adviseur Stichting Rehabilitatie’92)
 • Charlotte Wunderink (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool)
 • Annemarie Zijlstra (adviseur Stichting Rehabilitatie’92)

Abonnementstarieven 2022
Participatie en Herstel verschijnt vier keer per jaar. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk:

Los exemplaar: € 9,95 digitaal exemplaar (online te bestellen)
Toeslag buitenland vanaf €32
Student: € 53,-
Particulier: € 78,-
Instelling: € 224,-
(U ontvangt drie exemplaren per editie op één adres + onbeperkt online toegang tot de digitale databank met; alle verschenen artikelen van de afgelopen drie jaar én die van het Jaarboek Rehabilitatie, zie www.ggzdigitaal.nl)
Toeslag buitenland: € 32,-
Collectief (vanaf 10 ex. op 1 adres): €64

Opzegging
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk bij Abonnementenland uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de abonnementsperiode worden opgezegd bij de uitgever. Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Voor uw opzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging

Verschijning
Verschijnt vier maal per jaar, te weten half april, half juni, half oktober en half december.

Kopij
Kopij voor artikelen kunt u mailen naar productrealisatie ter attentie van Marjo de Jong.
Auteursrichtlijnen vindt u hier.

De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing.


ISSN: 2405-8173