Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Heinz Mölders (Multiloog) overleden

Vrij onverwacht is de ontwikkelaar van de Multiloog-bijeenkomsten Heinz Mölders (1947) in Amsterdam overleden. Vanuit zijn INCA Projectbureau Amsterdam werden sinds 1997 multiloog bijeenkomsten georganiseerd waarbij de deelnemers vanuit hun verschillende achtergronden ervaringen met psychisch lijden (zoals angsten, fobieën, psychosen, depressies) uitwisselen.
Heinz Mölders (Multiloog) overleden

Het tijdschrift publiceerde eerder een artikel hierover, te vinden via www.ggzdigitaal.nl

 

Van de website van INCA:

Wat zijn Multiloog® - bijeenkomsten

 

 

Hoewel iedereen welkom is, zijn de bijeenkomsten vooral bedoeld voor mensen die zelf ervaringen hebben met psychisch lijden en die naar de verhalen van anderen willen luisteren of hun eigen verhaal willen vertellen. Verder komen er mensen die dit lijden vanuit de naaste omgeving (bv. partner, ouder, vriend, buurman/vrouw, collega) kennen, of vanuit hun positie als hulpverlener. Ook mensen die vanuit andere rollen of posities met psychisch lijden in aanraking komen zijn welkom zoals medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg (bv. huisartsen, maatschappelijk werkers), van welzijns- en dienstverleningsinstellingen, woningbouwverenigingen, politie (bv. wijkagenten), vakbonden of medewerkers van personeelsafdelingen.

 

Communicatie tussen al deze groepen heeft, zo is inmiddels gebleken, een belangrijke toegevoegde waarde. In tegenstelling tot zuiver lotgenotencontact (bijvoorbeeld alleen cliënten of familie), praten de deelnemers hier vanuit de verschillende posities waar men veelal in het dagelijks leven mee te maken heeft.

 

Een belangrijk uitgangspunt van het Multiloog-project is de ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid en ervaringsdeskundigheid. Daarbij staat ‘het verhaal’ centraal. De bijeenkomsten hebben altijd het doorbreken van scheidslijnen op het oog. Verder is het de bedoeling te komen tot een andere ‘taal’, een taal die het mogelijk maakt jezelf en de ander beter te begrijpen. Uitwisseling van ervaringen en de mogelijkheid om van elkaar te leren staan voorop. Multiloog zoekt naar de zin en betekenis van de eigen ervaringen binnen de omstandigheden waar men mee te maken heeft.

 

Om de veiligheid te garanderen hanteren de gespreksleiders bepaalde regels. Bijvoorbeeld dat het om luisteren en vertellen gaat en dat iedereen gelijk en vanuit zijn of haar ervaringen deskundig is. Heel belangrijk is ook de positie van de deelnemers ten opzichte van elkaar: soms kan het knap lastig zijn als men samen met een goede bekende aan het gesprek deelneemt, bijvoorbeeld vanuit een partner of ouder-kind-relatie of vanuit een hulpverlener-cliënt-relatie.

 

De Multiloog-bijeenkomsten vinden plaats buiten de reguliere hulpverlening (bv. in buurtcentra) en bij voorkeur onafhankelijk van of in samenwerking met GGz-instellingen.

 

Inmiddels hebben de Multiloog - bijeenkomsten sinds het najaar van 1997 een schat aan ervaringen opgeleverd. In Amsterdam loopt een (half)gesloten groep en sinds mei 1998 zijn er voor iedereen toegankelijke open bijeenkomsten. Op basis van de ervaringen in Amsterdam zijn inmiddels in tal van andere steden in Nederland Multiloog-bijeenkomsten ontstaan.

Website  INCA-PA