Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Herstellen van én in de triade. Ontwikkeling van een praktische tool voor samenwerking

Om aan te sluiten bij de wensen en behoeftes die leven in de zogenoemde triade van cliënt, diens naasten en de zorgverlener hebben de auteurs op basis van onderzoek een instrument ontwikkeld met als doel om het triadisch samenwerken in de langdurige ggz te bevorderen. Het gaat om een gespreksondersteuner, die de triade helpt om de dialoog en de samenwerking te verbeteren. In deze bijdrage beschrijven zij allereerst welke ervaringen er zijn met het samenwerken in de triade en welke behoeften hieruit voortkomen. Vervolgens introduceren zij de gespreksondersteuner en blikken vooruit op de pilot- en implementatiefase van deze tool.

 

Achtergrond
Hoewel de meeste mensen met een ernstige psychische aandoening ambulante zorg krijgen (ca. 86%1), zijn veel van hen langdurig afhankelijk van 24-uurszorg (Van Hoof et al., 2012; Kroon et al., 2019). Er wonen ongeveer 21.000 mensen als gevolg van complexe problematiek langdurig in een klinische 24-uurszorgvoorziening (langdurige opnameafdeling) of in een voorziening voor beschermd of begeleid wonen. In het verleden werd er vaak vanuit gegaan dat herstel niet meer mogelijk was, te meer omdat herstel werd gezien als remissie van symptomen of terugkeer naar een vroeger niveau van functioneren (Leonhardt et al., 2017). Mede hierdoor verblijft een groot deel van de cliënten in de langdurige ggz al jaren in een institutionele setting. Zij leiden veelal een geïsoleerd leven met weinig tot geen contacten met naasten. Na een lange geschiedenis van crises, opnames en teleurstellingen ervaren deze cliënten en hun naasten deze setting vaak als een veilige omgeving.

 

Klik hier om het artikel verder te lezen.