Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Tarieven vrijgevestigde psychiaters gehandhaafd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) tegen de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigde psychiater in het zorgprestatiemodel. De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken. Dit betekent dat de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische zorg 2022 gehandhaafd blijft.
Tarieven vrijgevestigde psychiaters gehandhaafd


In het zorgprestatiemodel zijn de tarieven voor de vrijgevestigde psychiater gedifferentieerd. Dit betekent dat er verschillende tarieven zijn die aansluiten bij de aard van de zorg die de vrijgevestigde psychiater levert. In de praktijk houdt dit in dat wanneer een patiënt is aangewezen op de zorg van de vrijgevestigde psychiater er een ander tarief geldt dan wanneer deze psychiater een patiënt behandelt die ook door een andere zorgverlener kan worden behandeld. Om dit onderscheid te maken heeft de NZa gebruik gemaakt van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dat door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld. De NVvP is het niet eens met deze differentiatie.

Het zorgprestatiemodel is ontworpen om de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg beter en eenvoudiger te maken. De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn al geruime tijd te lang. Daarnaast zien wij dat mensen met een complexe zorgvraag langer moeten wachten op zorg. Om de wachtlijsten in de ggz terug te dringen is het belangrijk dat zorgaanbieders passende zorg bieden en waar nodig patiënten doorverwijzen wanneer zij ergens anders beter op hun plek zijn.

Bron: NZa