Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Congres Participatie en HerstelIn dit congres komen belangrijke ontwikkelingen, innovaties en trends op het gebied van herstel, herstelondersteunende zorg en participatie aan bod. Er wordt stil gestaan bij de samenwerking met ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn en hun groeiende rol. Daarnaast is er aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot participatie van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid in de samenleving. Naast positieve ontwikkelingen zijn er ook zorgen, omdat meedoen en meetellen niet altijd eenvoudig is.
Familie van cliënten die specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen, kan ondersteuning vragen aan een familievertrouwenspersoon. Dat kan ze niet wanneer de cliënt is aangewezen op lokale hulpverleners en instanties. De familievertrouwenspersoon is nu namelijk niet werkzaam in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. De LSFVP gaat met gemeenten en andere betrokkenen om tafel om dit wél mogelijk te maken en start hiervoor een project.
Op 14 oktober jl is het eerste landelijke expertisenetwerk voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opgericht. In het netwerk worden de krachten gebundeld en een verbinding gemaakt tussen praktijk, wetenschap en onderwijs, zodat mensen met ernstig hersenletsel na coma niet meer 'tussen wal en schip vallen'.
StemmingsklachtenStemmingsklachten komen veel voor en hebben een breed scala aan oorzaken en uitingsvormen. Denk aan dysthymie, angst, (manische) depressiviteit, bij lichamelijke aandoeningen, NAH, rouw etc. Stemmingsklachten worden niet altijd voldoende opgemerkt en behandeld. Dit ten onrechte, want stemmingsklachten zijn met de juiste inspanningen te verminderen en/of te verhelpen. En kan daarmee veel (erger) leed voorkomen.
Ongeveer 5 tot 10 procent van de ouderen boven de 60 jaar heeft 1 of meer depressieve episodes met ernstige consequenties voor het functioneren en de kwaliteit van leven. Elektroconvulsieve therapie (ECT) is een belangrijke behandeling als oudere patiënten met een ernstige depressie niet goed reageren op antidepressiva of als er snel effect nodig is. Dit concludeert ouderenpsychiater Mardien Oudega - werkzaam bij GGZ inGeest - in haar proefschrift.
MiddagSymposium De kracht van sociaal werk bespreekbaar makenSociale professionals stellen zich bescheiden op en staan achter hun cliënt. Het contact en de relatie met de cliënt, daar zit hun kracht en expertise. Juist die relatie levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit. Die invalshoek komt er in het debat over hun vakgebied vaak bekaaid vanaf. Dat debat wordt gedomineerd door beleidsmakers, onderzoekers en opiniemakers.
Op 30 september jl heeft het aanjaagteam verwarde personen zijn werkzaamheden beëindigd. Het Landelijk Platform GGz vindt dat het aanjaagteam goed werk heeft verricht, maar dat een krachtig vervolg nodig is. De urgentie is onverminderd groot. Het vervolg zal in het teken moeten staan van preventie en een persoonsondersteunende aanpak.
Conflicten, je komt ze overal tegen. Waar je ook bent, op welk niveau dan ook: overal zijn irritaties, pesterijen en mensen die tegen een burn-out aanlopen. Conflicten worden vaak gezien als dingen die vermeden moeten worden. Daardoor slikken mensen bepaalde gevoelens snel in of wordt het hele gebeuren onder tafel geveegd. Dit is jammer volgens Lianne van Lith en Jocelyn Weimar, auteurs van het boek De Conflictloods. Want juist conflicten en verschillen kunnen een bron van kracht zijn. Een interview met de auteurs van De Conflictloods.
'Burger is niet zo zelfredzaam'Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet of slecht. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam. 'Erken dat er ook een andere kant aan zit,' zegt sociaal wetenschapper Femmianne Bredewold (foto) in Trouw.
In 2015 meer zelfdodingen dan ooitIn 2015 maakten 1871 Nederlanders een einde aan hun leven. Dat is het hoogste aantal ooit. Maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen. Dit meldt CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Vanaf 1 januari 2017 zal de politie niet langer verwarde mensen op gaan vangen en vervoeren die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dat zegt de politiechef van Amsterdam-Amstelland, Pieter-Jaap Aalbersberg, zondagavond in de uitzending van De Monitor.„De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen”, aldus Aalbersberg.

September nummer:

Nederland biedt voor zo’n 21.000 mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) zorg in beschermende woonvoorzieningen of op ‘verblijfsterreinen’. Deze mensen hebben vaak last van blijvende symptomen door medicatieresistentie en ervaren problemen in de lichamelijke gezondheid, zelfzorg en het dagelijks functioneren.
In de gggz is men herstel gaan beschouwen als een persoonlijke en subjectieve ervaring. Het verleggen van de aandacht naar dit type herstel zal een transformatie in de geestelijke gezondheidszorg teweegbrengen. Maar menselijke systemen veranderen niet zo gemakkelijk.
Mensen raken door systematisch geweld of misbruik en ongewilde migratie niet alleen psychisch uit balans, maar verliezen ook het houvast aan hun sociale omgeving en hun rol daarin.
De laatste jaren is er een toename van betaalde en onbetaalde ervaringsdeskundigen in de beroepspraktijken van onder meer zorg, welzijn, hulp- en dienstverlening, en het hoger onderwijs. Deze ontwikkeling zorgt voor een nieuwe uitdaging: samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals

Verder in dit nummer:

  • Resource Group assertive community treatment (RACT) leerervaringen van de Zweedse praktijk (succesfactoren en voordelen van recourcegroepen).
  • Kennis uit het buitenland: aandacht voor de Mental health First Aid (MHFA) training, eerste hulp bij psychische klachten.
  • Korte congresverslagen over: eigen regie in de participatiesamenleving, herstelacademies en Freedom First.
  • Voortgaande discussie De Nieuwe ggz