Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Richtlijnen voor auteurs


Aanlevering van de kopij
We verzoeken u uw artikel via e-mail aan j.scherpenhuisen@mailswp.com te sturen, onder vermelding van Kopij Participatie en Herstel.
Artikelen hebben een omvang van maximaal 3600 woorden (inclusief literatuur en/of noten), rubrieken als Inits, Icon, Toen, Feed en Herstel bevatten maximaal 2000 woorden. Een Praxis bevat maximaal 1000 woorden. De redactie gaat er vanuit dat de bijdrage en de essentie van de inhoud niet reeds elders is gepubliceerd of ter publicatie is aangeboden. Tevens neemt de redactie aan dat eventuele mede-auteurs akkoord gaan met publicatie.

Indeling van het artikel
Titel en tussenkopjes worden niet in hoofdletters getypt. Tussenkopjes vet zetten, gevolgd door een witregel. Bij een lange paragraaf wordt u aangeraden na te gaan of een extra ‘kopje’ mogelijk is. Eventuele tweede niveau tussenkop cursief zonder witregel. Houd de kopjes kort (zo’n 3-4 woorden per kopje). Begin het artikel met een kort intro (van max. 95 woorden) waarin u de essentie of het vertrekpunt van het artikel omschrijft. Aan het eind van het artikel of verslag, na literatuur en/of noten, graag een korte persoonsbeschrijving, bijvoorbeeld: (Auteursnaam) is psycholoog en werkzaam bij de GG & GD te Amsterdam of: (Auteursnamen) zijn respectievelijk socioloog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige en beiden werkzaam bij de Riagg te Utrecht.

Tabellen, grafieken en foto’s
Geef in de tekst aan waar tabellen, grafieken of schema’s geplaatst dienen te worden, maar lever deze als apart bestand aan. Het is verstandig om van schema’s een print na te sturen (zie adres hieronder), in verband met verschillende Word-versies of -instelllingen. Houd er rekening mee dat figuren en grafieken gemaakt in Word meestal erg verkleind moeten worden om op een goede resolutie gedrukt te kunnen worden. Lever ze dus zo groot mogelijk aan! Van grafieken gemaakt in Excell dienen de originele bestanden geleverd te worden. Plak dit dus niet in als ‘gesloten’ plaatje in Word. Bij elk hoofdartikel wordt ten minste 1 foto geplaatst. Indien u zelf een goede foto heeft of een idee hierover dan kunt u dat doorgeven. Een goede foto heeft een resolutie van min. 300 dpi op het te gebruiken formaat (ong. 12x8cm), en is bij voorkeur liggend (landscape). Een digitale foto die aan bovenstaande eisen voldoet kunt u mailen naar j.scherpenhuisen@mailswp.com tezamen met uw artikel. Een fotoafdruk kan bij de uitgeverij ingescand worden en kunt u sturen naar: Participatie en Herstel, Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam.

Citaten en noten en referenties 
Citaten dienen geplaatst te worden tussen enkele aanhalingstekens: ‘ ‘; dubbele aanhalingstekens uitsluitend binnen citaten: “ “. Maak van noten geen voetnoten, maar eindnoten. Zet achter het woord waarover u in een noot een toelichting wilt geven het cijfer in superschrift zonder haakje(s), bijvoorbeeld: ... participatieenherstel1 . Aan het eind van het artikel volgt de tekst van de aangegeven noten, onder een kopje noten, deze komt voor de eventuele literatuurlijst. Referenties worden in de tekst opgenomen. Als de auteur van een tekst al wordt genoemd, dan wordt alleen het jaartal vermeld. Hierover schreef Janssen (1995), dat ...; indien de auteur niet wordt genoemd, eindigt het citaat als volgt (Janssen, 1995); wanneer wordt gerefereerd aan meerdere auteurs (Van Weeghel, 1996; Dröes, 1997; Wilken e.a., 1998).

Literatuurlijst
Referenties aan boeken dienen te vermelden: auteur(s), jaartal. Titel. Plaats: uitgever. Bijvoorbeeld: Polstra, L. (1997). Tussen isolement en integratie. Een onderzoek naar zorgcoördinatie in de GGZ. Utrecht: Uitgeverij SWP. Referenties aan bijdragen in een bundel, bijvoorbeeld een hoofdstuk van Detlef Petry in het boek Medicus en Maatschappij, wordt als volgt vermeld: Petry, D. (1995). ParticipatieenHerstel.
De zorg voor chronische en ex-psychiatrische patiënten. In M.H.R. Nuy en E. van de Lisdonk (red.), Medicus & Maatschappij, p. 321-339. Utrecht: Uitgeverij SWP. Referenties aan een tijdschriftartikel (jaargang en nummer vermelden) worden als volgt aangege-ven: Jacobs, H. (1998). Herstellen doe je zelf. Twaalf bijeenkomsten voor en door cliënten over rehabilitatie en herstel. Passage VII (3), p. 117-123.

Plaatsing artikel
Na inzending wordt uw tekst doorgestuurd en beoordeeld door de redactie van Participatie en Herstel. Een van de redactieleden neemt contact met u op over eventuele plaatsing. In de meeste gevallen zal de redactie u vragen om het artikel nog her en der te bewerken of aan te passen als dat nodig is, maar zij behoudt zich tevens het recht voor om de tekst waar nodig eigenhandig bij te schaven. In dat geval krijgt u de aangepaste tekst uiteraard voor publicatie nog te zien. Na publicatie ontvangt elke auteur een gratis exemplaar van het nummer waarin zijn of haar artikel is opgenomen.